સંપર્ક

સંપર્ક નંબર

0265 3093027, 3093381

ઈ - મેઈલ

ક્રમ નામ મો. ન.
1 નોડલ અધિકારી અમદાવાદ ૯૪૨૬૩૧૦૬૬૩
2 નોડલ અધિકારી અરાવલ્લી ૯૯૭૯૮૭૭૦૫૫
3 નોડલ અધિકારી ભાવનગર ૭૫૬૭૦૩૨૮૩૯
4 નોડલ અધિકારી બનાસકાંઠા ૯૮૨૫૦૫૬૭૭૭
5 નોડલ અધિકારી બોટાદ ૯૯૦૯૮૮૬૩૨૮
6 નોડલ અધિકારી છોટા ઉદેપુર ૯૯૦૯૬૩૩૭૦૦
7 નોડલ અધિકારી ્વારકા ૮૮૪૯૧૫૨૮૫૩
8 નોડલ અધિકારી અમરેલી ૭૫૬૭૦૧૮૭૬૬
9 નોડલ અધિકારી ગાંધીનગર ૯૦૯૯૨૭૭૭૯૯
10 નોડલ અધિકારી ગીર સોમનાથ ૯૦૯૯૦૬૪૮૬૮
11 નોડલ અધિકારી જામનગર ૯૯૭૮૪૦૫૨૧૦
12 નોડલ અધિકારી જુનાગઢ ૯૯૦૯૯૮૮૮૯૮
13 નોડલ અધિકારી કચ્છ ૭૫૬૭૦૨૧૫૦૫, ૯૯૭૮૪૦૫૨૧૨
14 નોડલ અધિકારી મહેસાણા ૯૯૭૯૮૬૧૬૯૮
15 મધ્યસ્થ અધિકારી મોરબી ૯૯૨૫૧૯૫૯૩૬
16 નોડલ અધિકારી નર્મદા ૯૮૭૯૦૧૪૭૭૦
17 નોડલ અધિકારી પંચમહાલ ૭૫૬૭૦૫૩૬૮૭, ૯૪૨૭૬૧૯૮૦૧, ૯૪૨૭૬૧૯૮૦૧
18 નોડલ અધિકારી પાટણ ૯૦૯૯૦૭૩૫૬૪
19 નોડલ અધિકારી પોરબંદર ૯૮૭૯૫૪૫૨૦૩
20 નોડલ અધિકારી આરએસી ખેડા ૯૯૭૮૪૦૫૫૯૭
21 નોડલ અધિકારી વડોદરા ૯૮૨૫૭૯૧૪૫૫, ૯૭૨૭૧૩૩૩૨૭
22 નોડલ અધિકારી સુરેન્દ્રનગર ૭૫૬૭૦૩૯૮૩૭
23 નોડલ અધિકારી રાજકોટ ૯૯૭૮૪૦૬૮૧૦
24 નોડલ અધિકારી સાબરકાંઠા ૯૯૭૮૪૦૫૨૧૯