સંપર્ક

સંપર્ક નંબર

0265 3093027, 3093381

ઈ - મેઈલ

ક્રમ નામ મો. ન.
1 નોડલ ઓફિસર અમદાવાદ ૯૮૯૮૦૬૦૨૨૨
2 નોડલ ઓફિસર અમરેલી ૭૫૬૭૦૧૮૭૬૬
3 નોડલ ઓફિસર અરવલ્લી ૯૯૭૯૮૭૭૦૫૫
4 નોડલ ઓફિસર બનાસકાંઠા ૯૯૨૫૧૧૫૪૦૦
5 નોડલ ઓફિસર ભાવનગર ૯૯૭૯૦૭૪૭૪૭
6 નોડલ ઓફિસર બોટાદ ૯૯૦૯૮૮૬૩૨૮
7 નોડલ ઓફિસર છોટાઉદેપુર ૯૮૨૫૮૪૧૯૮૭
8 નોડલ ઓફિસર દેવભૂમિ દ્વારકા ૯૭૨૭૭૬૩૭૯૪
9 નોડલ ઓફિસર ગાંધીનગર ૯૯૭૮૪૦૫૧૮૧
10 નોડલ ઓફિસર ગીર સોમનાથ ૯૦૯૯૦૬૪૮૬૮
11 નોડલ ઓફિસર જામનગર ૯૯૭૮૪૦૫૨૧૦
12 નોડલ ઓફિસર જુનાગઢ ૯૯૦૯૯૮૮૮૯૮
13 નોડલ ઓફિસર ખેડા ૯૯૭૮૪૦૫૫૯૭
14 નોડલ ઓફિસર કચ્છ ૯૮૯૮૯૫૯૪૮૮
15 નોડલ ઓફિસર મહેસાણ ૯૯૭૯૮૬૧૬૯૦
16 નોડલ ઓફિસર મોરબી ૯૯૨૫૧૯૫૯૩૬
17 નોડલ ઓફિસર નર્મદા ૯૮૭૯૦૭૪૭૭૦
18 નોડલ ઓફિસર પંચમહાલ ૭૫૬૭૦૫૩૬૮૭ / ૯૪૨૭૬૧૯૮૦૧
19 નોડલ ઓફિસર પાટણ ૯૦૯૯૦૭૩૫૬૪
20 નોડલ ઓફિસર પોરબંદર ૯૮૭૯૫૪૫૨૦૩
21 નોડલ ઓફિસર રાજકોટ ૯૯૭૮૪૦૬૮૧૦
22 નોડલ ઓફિસર સાબરકાંઠા ૯૯૭૮૪૦૫૨૧૯
23 નોડલ ઓફિસર સુરેન્દ્રનગર ૭૫૬૭૦૩૯૮૩૭
24 નોડલ ઓફિસર વડોદરા ૯૮૨૫૭૯૧૪૫૫